PROJEKTY KOMERCYJNE

Dla Tauron Wytwarzanie S.A.

Badania nad możliwościami przetwarzania UPS z kotłów fluidalnych do produktu pozbawionego wolnego tlenku wapnia.

W ramach pracy przedstawiono możliwości w zakresie uzdatniania ubocznych produktów spalania z kotłów fluidalnych oraz otrzymywania produktu o zawartości wolnego tlenku wapnia poniżej 1%. Karbonatyzację popiołów lotnych z kotłów fluidalnych prowadzono z wykorzystaniem dwutlenku węgla w reaktorze fluidalnym oraz obrotowym. Obie techniki okazały się skuteczne i umożliwiają prowadzenie procesu w warunkach przemysłowych. Sposób przetwarzania lotnych popiołów fluidalnych metodą karbonatyzacji był przedmiotem zgłoszenia patentowego.

Dla Kompanii Węglowej S.A. KWK Jankowice

Przeprowadzenie szczegółowych badań właściwości odpadów wydobywczych głównie poflotacyjnych pod kątem ich przydatności do stosowania w przemyśle ceramicznym wraz z opinią dla KW S.A. Oddział KWK „Jankowice”.

Przedmiotem pracy było wykonanie badań określających możliwości wytwarzania kruszyw granulowanych spiekanych na bazie odpadów poflotacyjnych z KWK „Jankowice”. W ramach pracy opracowano receptury mieszanin materiałów drobnoziarnistych (odpadów powęglowych oraz ubocznych produktów spalania). Wykonano próby spiekania granulatów w różnych warunkach procesowych. Wykonano badania porównawcze wytworzonych kruszyw spiekanych z kruszywami dostępnymi na rynku. Potwierdzono przydatność wytworzonych kruszyw spiekanych.

Dla Haldex S.A.

Badania nad możliwościami produkcji kruszyw lekkich do betonów na bazie drobnoziarnistych materiałów pochodzenia odpadowego.

Celem pracy było wykonanie prób spiekania produktu firmy o nazwie Carbohumus powstającego na bazie drobnoziarnistych odpadów powęglowych. W ramach pracy określono parametry procesu spiekania oraz modyfikowano właściwości mieszanek do spiekania. Otrzymane kruszywa spiekane poddano badaniom wytrzymałościowym, które wykazały wysokie wartości wytrzymałości na miażdżenie uzasadniające wykorzystanie otrzymanych kruszyw do betonów wysokiej wytrzymałości.

Dla Unilever Polska S.A.

Stworzenie oprogramowania MBT wspomagającego pracę laboratorium mikrobiologicznego.

Przedmiotem pracy było stworzenie oprogramowania MBT wspomagającego pracę laboratorium mikrobiologicznego. Oprogramowanie to, utworzone w architekturze klient – serwer przeznaczone jest do gromadzenia danych pochodzących z przeprowadzonych badań. Zgromadzone dane są następnie analizowane i wizualizowane. Oprogramowanie pozwala na automatyczne tworzenie raportów oraz przesyłanie rezultatów przeprowadzonych analiz do wybranych programów pakietu Microsoft Office.

Dla Zakładu Zagospodarowania Mienia Kompanii Węglowej

Minimalizacja zagrożenia pożarowego oraz uciążliwości związanych z zapożarowaniem zwałowiska stożkowego byłej KWK „Rymer” w Rybniku – Niedobczycach.

W ramach pracy wykonano kompleksowe badania hałdy po byłej KWK Rymer umożliwiając ocenę stanu termicznego oraz oceną materiału zdeponowanego na hałdzie pod kątem możliwości pozyskania kruszyw do budowy nasypów. Badania obejmowały: termowizję powierzchni obiektu, wgłębne badania stanu termicznego a także rzadko wykonywane na tego typu obiektach badania gruntu metodą elektrooporową. Potwierdzeniem informacji uzyskanych w wyniku badań elektrooporowych były badania gruntów w oparciu o wykonane odwierty w materiale hałdowym. W wyniku analizy otrzymanych danych wykonano przestrzenny model zwałowiska określający przede wszystkim występowanie rejonów aktywnych termicznie oraz rejonów w których zalega materiał przepalony o potencjalnie najkorzystniejszych właściwościach. W ramach pracy opracowano wariantową koncepcję dalszego postępowania w kierunku zagospodarowania terenu hałdy oraz określono potencjalne źródła finansowania prac.

Dla Głównego Instytutu Górnictwa

Wykonanie portalu internetowego GIG oraz modułu „Dekretacja dokumentów” portalu intranetowego INTRA-GIG

Przedmiotem prac było wykonanie portalu internetowego Głównego Instytutu Górnictwa (gig.eu) bazującego na systemie CMS oraz stworzenie rozwiązania informatycznego wspierającego obieg dokumentów w GIG.

PROJEKTY BADAWCZE

BazaHG

W ramach prac związanych z projektem realizowanych w Pracowni, zostało opracowane oprogramowanie przeznaczone do gromadzenia, analizy i wizualizacji danych dotyczących wybranych parametrów paliw i odpadów. Gromadzone w systemie wyniki pochodzą bezpośrednio z prowadzonych prac badawczych. System umożliwia ich zestawienie, łącznie z grupowaniem i filtracją. Uzyskiwane rezultaty mogą być przedstawiane graficznie w postaci wykresów. System został opracowany jako aplikacja internetowa.

Projekt finansowany ze środków NCBR, okres realizacji: 2013-2016

Kompleksowa ocena własności ubocznych produktów poprocesowych z CTW dla ich praktycznego wykorzystania, w oparciu o procedurę CCSEM

Celem pracy było wykorzystanie mikroskopu elektronowego jako narzędzia do zbadania zawartości krzemionki jako podstawowego składnika pucolany. Badania miały na celu wyeliminowanie analizy chemicznej na wstępnym etapie oceny przydatności UPS jako sztucznej pucolany.

Projekt finansowany ze środków na naukę, okres realizacji 2013-2015.

System zarządzania likwidacją emisji CO2 ze zwałowisk odpadów powęglowych - COOL’s

Celem projektu było opracowanie technik likwidacji emisji dwutlenku węgla ze zwałowisk odpadów powęglowych. Efektem prac są opracowane dwa kompleksowe poradniki metodyczne podsumowujące przeprowadzone w projekcie badania:

  • Problematyka przywracania terenów zwałowisk odpadów powęglowych do obiegu gospodarczo-społecznego. Podejście metodyczne i praktyczne. Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2012;
  • Opracowanie i wdrażanie innowacyjnych technologii środowiskowych stosowanych na zwałowiskach odpadów powęglowych. Podstawy teoretyczno-metodyczne i przykłady praktyczne. Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2012;

Projekt realizowany ze środków POIG, okres realizacji: 2008-2012.

Opracowanie metod i narzędzi prognozowania zagrożeń toksycznymi produktami spalania w pożarach egzogenicznych w wyrobiskach górniczych

Projekt realizowany w ramach Programu Wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, II etap, okres realizacji: lata 2011-2013, Część B: Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych.

Novel dry sorter for coal processing and coal recovery from mine originating wastes – AMSEP

Celem projektu jest opracowanie urządzenia, przeznaczonego dla kopalń, do rozdziału węgla od skały towarzyszącej metodą powietrznej separacji. Także wedle tej zasady urządzenie służyć będzie do wzbogacania węgli niskokalorycznych pochodzących z odzysku ze składowisk odpadów powęglowych. Będzie również wykorzystane do rozdzielenia odzyskanej frakcji mineralnej na kruszywa mineralne z przeznaczeniem do celów geoinżynierii.

Dzięki zastosowaniu urządzenia możliwa będzie:

  • poprawa oddzielenia skały towarzyszącej (odpady powęglowe) od węgla, a przez to poprawę jego kaloryczności,
  • poprawa sprawności energetycznego wykorzystania węgla w urządzeniach energetycznego spalania zarówno w instalacjach komercyjnych (elektrownie i elektrociepłownie) jak i gospodarstwach domowych,
  • ograniczenie emisji do środowiska, w tym w szczególności drobnych pyłów stwarzających zagrożenie dla ludzi,
  • ograniczenie poprzez efektywne wykorzystanie wysokokalorycznego węgla, zmniejszenie obciążenia środowiska emisją CO2,
  • zmniejszenie ilości odpadów stałych uciążliwych do zagospodarowania,
  • eliminacja wykorzystania wody podczas procesu wzbogacania

Projekt finansowany ze środków EIT (Europejski Instytut Technologii i Innowacji) w ramach InnoEnergy S.E. Okres realizacji: 10.2014-6.2018. (sortingmachines.eu)

Opracowanie metody badania węgla (CCSEM) dla potrzeb CTW wraz z przygotowaniem podstaw do wdrożenia

Celem badań było wykorzystanie możliwości mikroskopu elektronowego i uzyskiwanych przy jego pomocy obrazów do porównania z obrazami z mikroskopu pracującego w świetle odbitym jako podstawy do opracowania algorytmu (programu komputerowego) do identyfikacji macerałów węglowych oraz składników mineralnych. Prace miały na celu wykorzystanie informacji uzyskanych z kilku niezależnych źródeł do oceny jakości paliwa węglowego najbardziej przydatnego w czystych technologiach węglowych, tym w procesie zgazowania węgla.

Projekt finansowany ze środków na naukę, okres realizacji 2013-2014.

Ogólnodostępna Platforma Informacji: Tereny poprzemysłowe i zdegradowane, jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP)

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Advanced substitute natural gas from coal with internal sequestration of CO2

Zaawansowany substytut gazu ziemnego otrzymany z węgla wewnętrzną sekwestracją CO2 (WP3, zadanie 3.1).

Projekt finansowany z Funduszu Badawczego Węgla i Stali, okres realizacji 2013-2016.

Innowacyjne technologie i koncepcje dla inteligentnej głębokiej kopalni przyszłości. LIDER WP2 - Zero waste near to face processing in coal

Celem projektu była optymalizacja stosowanych metod wydobywczych oraz zastosowania przyścianowego przetwarzania urobku, a co za tym idzie ograniczenie oddziaływania na środowisko naturalne oraz górnictwa węgla kamiennego. Zakres prac obejmował cztery fazy: badań i charakterystyki bieżących parametrów urobku (pod względem składu, zawartości części niepożądanych i ich parametrów), opracowania koncepcji innowacyjnych technologii przeróbki węgla oraz zastosowania produktów powstałych na bazie materiałów odpadowych (głównie skały płonej), opracowania koncepcji kopalni bezodpadowej oraz oceny ekonomicznych, środowiskowych i społecznych konsekwencji uruchomienia tego typu kopalni.

Projekt finansowany z 7 PR UE, okres realizacji: 2011-2015.

Centrum Czystych Technologii Węglowych

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B+R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

System wspomagania kompleksowego zarządzania zagrożeniami górniczymi

Projekt realizowany w ramach Działania 1.3., Poddziałania 1.3.1., współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Wizualizacja rozwoju kawerny w procesach podziemnego zgazowania węgla kamiennego

Projekt finansowany ze środków NCBR, realizowany w ramach programu LIDER (II konkurs), okres realizacji: 05.10.2011-31.03.2014.

Masz pytania?

Zadzwoń teraz!

Pn-Pt od 8:00 do 15:00

+48 32 259 2173